Chair: Prof. Liu Chunyan

Coordinator: Hu Haolei

Staff: Liu Ping, Xie Juan, Chen Shan, Qi Xinwei